“Love is the absence of judgment.” Dalai Lama XIV

-Elk mens heeft een unieke vorm samen zijn ze ondefinieerbaar-

Jij bent een uniek mens met een unieke verschijningvorm. Je leeft in je lichaam en kunt deze vormgeven zoals jij maar wenst. Wat als je samen bent? Welke mogelijkheden heb je te beleven met een partner? 1+1 =3.
Met elkaar dansen, lachen, huilen, leven! Met elkaar aan het werk, de dagelijkse beslommeringen vorm geven. Samen zijn.
Door in contact te staan met elkaar en juist ook elkaars eigenheid te respecteren, kan het een ontmoeting telkens weer verrassend zijn. Samen een heerlijk leven leven, wat afgestemd is op jullie Samen. Vrij om te bewegen en je eigen- en elkaars -leven vorm te geven, doordat je jouw eigenheid leeft en deze deelt met de ander!
Transparantie en helderheid, acceptatie voor de ander, ook al handelt hij/zij niet conform jouw realiteit. Laat je door elkaar inspireren.

Kijk verder op:

Ik sta voor het creëren van een bestuurbaar dynamisch leven.

Het gadeslaan van geboorte en dood van levende wezens is als het kijken naar een beweging van een dans’ . Buddha

Eerder werkte ik vanuit de naam Momocim dat staat voor Motivated Move, Creative in Mankind Momocim is ontstaan uit het gedachtengoed dat ieder mens een onuitputtelijke energie bevat die leven geeft. Ervaringen, kennis en concepten zijn aan constante innovatie onderhevig. Zij worden geleefd en wanneer zij vanuit een bewust dynamisch ontwerp worden ingezet kun je leven in de snelheid voor bij de tijd en ruimte. Waar het om gaat is vanuit een bestuurbaarheid je eigen leven vorm te geven, samen met anderen, in plaats van controle, angst en dualiteit. Structuur en (ict) systemen zijn hier slechts een onderdeel van. Expliciete, tastbare, oriëntatie is beperkt en heeft als resultaat een beperkte dynamiek en stagnatie. In relaties en organisaties kun je dit vormgeven door een sociale dynamiek, die voortkomt uit jezelf. Dit betekent niet varen op een ander, dit betekent een inside out benadering. Dit bereik je door jezelf te laten zien en telkens weer je basis intenties te onderzoeken. Dit kan je niet alleen, hier is dialoog en interactie met elkaar nodig. Het bewuste dynamische ontwerp is creatief in elk moment van de dag. Dit vraagt aanwezigheid een bewuste aandacht. En daar moed (en dit is geen spelfout) je zelf bij aanwezig zijn.

Het kennen van je Zelf, hieruit in contact staan met anderen, en de moed hebben om te ontdekken en te leven uit vertrouwen. Het vertrouwen in een soort energetisch GPS. Er zijn vele stromingen die de dynamiek van het leven bepalen. Dit dynamische en organische geheel gaat verder dan welk IQ/EQ/SQ of coëfficiënt dan ook. Ontwerp jij bewust je leven vanuit de dynamiek van het moment en sta je dan ook in dialoog met de ander om je relaties en samenwerking in organisaties vorm te geven?

“Business and human endeavors are systems…we tend to focus on snapshots of isolated parts of the system. And wonder why our deepest problems never get solved.” – Peter M. Senge

– Organisatieprocessen kennen open en gesloten systemen, de creatieve dynamiek hiertussen bepaald het succes-

Verweven hiërarchie

De hersenen leren continu en onbewust te anticiperen op consequenties van acties op de activiteiten van de hersenen zelf, op de wereld en op andere mensen door drie voorspelbare loops: de innerlijke loop, de perceptie-actie loop en de zelf-andere (sociale cognitie) loop, die tezamen een in elkaar verweven hiërarchie vormen en die als voorwaarde dient voor bewustzijn.

Bewust of Onbewust

De meeste processen in de mind zijn onbewust en niet bereikbaar voor subjectief bewustzijn. Volgens Perlovsky (2012) hebben de mogelijkheden van de mind voor perceptie en cognitie betrekking op bottom-up en top-down signalen. Daarbij zijn de top-down signalen de conceptrepresentaties van een hoger niveau en de bottum-up signalen de concept-representaties van een lager niveau. Ze gaan van ‘vague tot crisp. Vage, verdeelde en onbewuste mentale representaties ontwikkelen zich tot brokstukken en bewuste percepties en cognities. Dit laatste is men zich bewust, de rest van het proces is onbewust.

Mechanismen

Het proces van de mechanismen ‘vague tot crisp’ en van onbewust naar bewust is het fundament voor creativiteit, zo zegt Perlovsky (2012). Hierdoor is creativiteit mogelijk in de verschillende stromingen, in redeneren en intuïtie, in personen en omgeving en op verschillende tijden en plaatsen.

Match

Het overeenkomen van de mechanismen vraagt een zekere match. De match van deze mechanismen is per persoon verschillend, omdat niet iedereen evenveel gewicht geeft aan dezelfde informatie. Eenieder stelt de eigen criteria op basis van de attributies die besloten liggen in de mechanismen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat in een gegeven situatie de ene persoon minder creatief is dan de ander.

Dynamisch functioneren van organisatie

De selectie in contexten, kan afhankelijk zijn van het feit dat iemand onbekend is met de situatie of zich angstig voelt en zich daardoor minder laat verrassen. Hoe groter de match is van het organisatiebewustzijn in mensen zelf en tussen mensen, hoe dynamischer organisaties kunnen functioneren.

 

 Kijk verder op

““Imagine an organization where the physical plant honors the mission, celebrates the employees, shares information, holds people accountable, shapes the outside world’s view and helps drive performance. That would be an organization which uses visual management.” –Stewart Liff

-Wat je kunt voorstellen kun je ook creëren –

Complex

De complexiteit zit in de menselijke mind en kan niet buiten de mind worden opgelost. Nien-Tsu Tuan and Tom Ryan (2002) noemen binnen de wetenschap twee stromingen. De eerste stroming gaat over de menselijke onbekwaamheid om dingen te begrijpen, omdat proporties onafhankelijk zijn van menselijke perceptie en gaat over het meten en berekenen van indicatoren aangaande complexiteit. Bijvoorbeeld complexe elementen (Bertalanffy, 1968), variëteiten (Beer, 1976) en situationele complexiteit (Warfield, 1994). De waarnemer moet worden beschouwd als een deel van het systeem om te kunnen omgaan met het echte probleem. Dit leidt tot de tweede stroming, de menselijke onbekwaamheid om de complexiteit van het menselijk denken te begrijpen: de intangible mind activiteiten.

Kennis

(Razzouk en Shute, 2012 ) Kennis wordt in veel gebieden gegenereerd en verzameld door actie (dat wil zeggen, door iets te doen en de resultaten te evalueren). Kennis wordt gebruikt om werk te produceren en het werk wordt geëvalueerd om kennis te produceren. Creatieve mensen hebben de neiging om op twee verschillende manieren te werken: hetzij als vinders, hetzij als makers (Owen, 2007). Vinders tonen hun creativiteit door middel van ontdekking. Ze worden gedreven om te begrijpen en om verklaringen te vinden voor fenomenen die nog niet goed begrepen worden. Makers zijn, volgens Owen, even creatief, maar ze zijn gedreven om dat wat zij weten te synthetiseren in nieuwe constructies, patronen, composities en concepten. De fundamentele procesverschillen tussen hoe vinders en makers denken en werken, hebben hun uitwerking op factoren die zich openbaren in verschillen tussen vakgebieden en de aard van het ontwerp denken.

 

Kijk verder op

Elk van de mens intra belichaamde dynamieken is verlengd door de intra belichaamde dynamieken van de andere mens, door middel van de inter belichaamde dynamieken van hun interacties”. Froese en Fuchs (2012)

Samenwerken begint door elkaar van harte te begrijpen.-

Bewegingen van het hart

Terwijl de zesde patriarch van het Chinese Boeddhisme, Hui Neng (638-713), in de provincie Kwangtung was, woonde hij een preek bij van de meester van een klooster. Tijdens de preek waaide de wind en bewoog de vlag. Twee monniken namen het fenomeen waar en er ontstond een discussie over metafysica. Monnik A observeerde: ‘De wind beweegt’, terwijl Monnik B beweerde ‘De vlag beweegt’.

begrijpen in organisatiesMonnik A beargumenteerde dat de vlag niet uit zichzelf zou bewegen als de wind er niet op zou blazen. Daarom is de oorzaak van het fenomeen de beweging van de wind. Echter, Monnik B beargumenteerde dat zonder de kwaliteit van mobiliteit van de vlag onder zulke omstandigheden, het helemaal niet bewogen zou hebben. Monnik B stelde Monnik A de vraag: ‘Waarom beweegt een steen niet onder zulke omstandigheden?’ Monnik B beantwoordde zijn eigen vraag met de beredenering dat de steen niet de kwaliteit van mobiliteit bezit in een winderige situatie; daarom blijft de steen stilliggen. Aan de ander kant, nam de vlag waar dat de omstandigheden voor zijn beweging zich ontwikkelde, dus wilde de vlag zelf bewegen. Dus, beweerde Monnik B, is de kwaliteit van de vlag de oorzaak van het fenomeen. Dus, ‘De vlag beweegt’, drong Monnik B aan. Niettemin, betoogde Monnik A verder, die niet bereid was toe te staan dat zijn punt weerlegd zou worden, dat ‘hoewel de steen nu stil bleef liggen, het zou bewegen als er een storm zou waaien.’ Monnik A stond erop dat de wind de oorzaak was van dit fenomeen, omdat zonder de wind de steen helemaal niet zou bewegen. Daarom, ‘De wind beweegt’, verklaarde Monnik A.

De discussie ging onophoudelijk verder en er werd geen resolutie bereikt. Langzaam maar zeker veranderde de discussie in een ruzie en geen van de monniken was bereid om zijn nederlaag toe te geven. Hui Neng hoorde hun discussie en zei: ‘Noch de wind, noch de vlag beweegt; jullie harten bewegen’. De discussie werd uiteindelijk beëindigd door tussenkomst van de zesde patriarch. De zesde patriarch adresseert niet het geschil over het bewegen van de wind of de vlag. Ook zegt hij niet of de realiteit afhankelijk of onafhankelijk is van de mind. In plaats daarvan geeft hij een uiteenzetting van de oorsprong van onze waarnemingsactiviteit – het begint in een menselijk hart. Hij suggereert ook dat de bron van problemen een waarnemingsactiviteit is die veroorzaakt wordt door onze ‘bewegingen van het hart’. (Tuan, Ryan 2002)

Voor begeleiding in het organiseren vanuit een hartsfrequentie:

 

Kijk verder op

De meeste gedachten zijn niet gegrond in persoonlijke ervaringen, maar in gereed gemaakte *heuristieken en vaste structuren. Taal verbrokkelt ons bewustzijn tot de vage en onbewuste staten van veel cognitieve modellen. Creatieve gedachten met nieuwe inhoud, die soms nooit in taal zijn uitgesproken, duiken op uit cognitieve representaties aan de grens van onbewust en bewust zijn. Deze creatieve representatie is de basis voor logica. Logica zelf is niet ingebed in ervaring en kan daardoor niet de basis zijn voor creativiteit. Dit vraagt inspanning van het denken over ervaringen, die van onbewust naar bewust bewegen (Perlovsky, 2012).

 

Een wereld van overleven

Beweging organisatiesReïficatie, het verstoffelijken van een begrip of concept, krijgt een belangrijke plaats in het proces denken. Oorschot (2006 ) zegt dat de mensen reïficeren uit een behoefte aan veiligheid, ook al lijkt het paradoxaal dat ze kunnen gaan lijden onder hun eigen ‘oplossing’. Het vasthouden aan structuur en de daarbij behorende heuristieken en taal zorgt voor een onbewust proces van overleven. Dit kan tot gevolg hebben dat de mens niet meer nadenkt, zijn eigen creatieve impuls volgt, maar in de eigen wereld blijft vertoeven. Een wereld van overleven.

Van authentiek naar ritueel

Beweging in de organisatieOorschot (2006) laten de keuze bestaan tussen het toelaten van de aanwezigheid van dynamiek of het laten verdwijnen in reïficatie. ‘Wij zien de verdwijning van variatie tijdens interacties als een directe consequentie van reïficerend gedrag. Op een bepaald moment verandert dat type gedrag in zijnde ritualistisch in plaats van authentiek.’

Inspelen op verandering

De context van een organisatie dwingt deze tot bewegen, tot verandering. Ondernemerschap, adaptieve, dynamische, innovatieve (HR)processen vragen om flexibiliteit en efficiëntie. Creativiteit, transparantie en grensoverschrijdend zorgen dat organisaties in beweging blijven, om aan te sluiten bij de veranderende en specifieke vragen van de klant en inspelen op de tijdgeest.

Voor grensoverschrijdende en verbindende begeleiding op maat:

Kijk verder op

*(Heuristiek: wetenschappelijke strategie om problemen systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken.)

“Life is really simple, but we insist on making it complicated. “ Confucius

Altijd maar grip willen hebben

Maar wát graag willen we grip hebben op situaties, mensen  en onszelf. Deze grip geeft veiligheid, overzicht en controle. Hierdoor kunnen we makkelijker bijsturen omdat we de situatie kennen. We weten dan waar we aan toe zijn en kunnen, aan de hand wat we bedenken, de situatie voor zijn. Echter er ontstaat op een gegeven moment een andere realiteit, daar waar we ineens geen grip meer op hebben. Machteloosheid en angst voor het onbekende is het gevolg. Er ontstaat een verkrampte rigide wereld.

Begrijpen is meer dan grip alleen

Onder begrijpen versta ik hier iets anders dan grip. Het wijst  naar een besef, een verstaan van de situatie, mensen en onszelf. Dit verstaan geeft ruimte voor dialoog, uitwisselingen en nieuwe creaties. Jezelf verstaan, als ook je medemens en contexten waarbinnen je je begeeft vraagt om een open houding, een onderzoekende geest en het waardevrij kunnen waarnemen. Het is zoals het is en je maakt er niet iets anders van.

Wat is de waarheid?

We kennen een gezamenlijke waarheid, ervaringen en een eigen wereld, gevat in taal, concepten, begrippenkaders, waarden en normen. Deze kunnen nogal eens met elkaar  in conflict zijn, verwarring geven, zorgen voor verlies van levenskracht, angsten veroorzaken en leiden tot veroordeling van mensen.

Inzicht en aanpassing

Om jezelf, mensen en situaties te kunnen doorzien en met het verstand te bevatten is er een adaptief vermogen nodig van jezelf. Dit betekent dat je niet kunt verbeteren, niet goed of fout bent, maar dat je iets vanuit een ander perspectief kunt gaan bezien. Dat is geheel afhankelijk van jouw eigen begrips- en leervermogen. Soms kan je verstand het niet bevatten maar kun je het wel doorzien.

Openstellen

Door je open te stellen voor het begrijpen van jezelf wordt je intelligenter (IQ,EQ,SQ) en creatiever in je geest. Je krijgt de moed om uit een geslotenheid te stappen en verder te kijken. De veiligheid zit in jezelf, niet buiten jezelf.

Een training boeken? Klik op 1 van onderstaande trainingen!

[portfolio title=”” group=”levensontwerp,” all_button=”no” posts_num=”” orderby=”menu_order” cat_orderby=”count” hide_empty=”1″ hide_filters=”no”][/portfolio]

Door beweging vindt er uitwisseling plaats, die zorgt voor de dynamiek van leven.

Op de bank blijven hangen?

Herken je het gevoel van even geen zin hebben om in beweging te komen, lekker op de bank hangen? En hoelang is dit dan prettig? Kom je snel weer in beweging omdat je niet stil kunt zitten, of kom je niet meer van die bank af?

Vastzitten in je eigen wereld

We kennen de fysieke bank, én zo is er ook een geestelijke. Je zit lekker in je eigen wereld, waar je gedestilleerd hebt wat jouw normen en waarden zijn. Heerlijk kun je zo je gangetje gaan en zelfs de wereld om je heen buitensluiten. Zo kun je uit je luie stoel alles feilloos becommentariëren, je mening ventileren en lekker blijven zitten. Je verzuurt, wordt depressief, verstart en verschrompelt.

Weer in beweging komen

Maar dit wil je niet voelen, dus moet er beweging komen en ga je iets (interessants) doen of grijpt naar een geestverruimend middel. Je tript op van alles en nog wat en creëert hier de beweging. Niets mis mee, want het zijn mooie ervaringen in je hoofd. Echter wat bak je van je leven? Groei je, ontwikkel je, zit er levensdynamiek en passie in je? Zoek je de uitdagingen van het echte loslaten, het anders doen en ben je werkelijk nieuwsgierig?

Weer in dialoog

Door beweging ben je in staat tot dialoog met jezelf. Je bestaat uit vele “zelven”, ik zie dit als delen, die al ontwikkeld zijn maar ook delen die nog ontwikkeld kunnen worden. Door deze delen te integreren voel je jezelf heel. Hier is beweging voor nodig, maar ook de uitwisseling van de verschillende delen met elkaar. Door de dialoog met jezelf te voeren, je innerlijke stem te volgen en de stemmen in je hoofd vrij te laten, ontstaat er rust, wijsheid en timing in het moment. Door deze beweging te volgen krijg je vertrouwen in jezelf en anderen. Als ook vertrouwen in iets dat ‘groter is dan jij’.

Ontdek het ongekende!

Het willen wordt geven en het hebben wordt ontvangen, een moeiteloze scheppende bewegingen. Het geploeter en gestress worden keuzes in creaties. Zin om uit je vertrouwde, veilige zone te komen? Wil je een ongekende wereld ontdekken?

Verder kijken

Ervaringen die dit topic ondersteunen zijn:

“If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.” – Jim Rohn

Ben je vrij in doen en laten?

Jezelf vorm geven vraagt aanwezigheid, actie en grenzen.  Jij bent een uniek mens met een unieke verschijningsvorm. Je leeft in je lichaam en kunt deze vormgeven zoals jij maar wenst. Welke vorm geef jij aan je leven, wat doe je wel of juist niet.  Kun je uit je reeds gevormde leven een nieuwe levensvorm distilleren, wanneer je daar voor kiest? Ben je vrij in je doen en laten?

Jezelf vormgeven

Vorm geven aan je leven doe je door je eigen keuzes te maken en deze ook te realiseren. Plannen maken en erover praten is één, het doen is wat anders. Soms heb je even een duwtje nodig om over de rand te gaan en je vleugels uit te strekken.

Bewandel je eigen pad

Wat je nodig hebt bij jezelf vormgeven is, luisteren naar je innerlijke stem, je gevoel en je verstand en het dan ook doen. Welke richting wil je op, waar droom je van, wat zijn je mogelijkheden, wat je beperkingen. Jezelf vorm geven is je eigen pad bewandelen en dus in actie komen!

Op zoek naar

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. – Einstein

Op zoek naar een andere baan, een partner, een nieuwe spirit? Op zoek naar tevredenheid, rust, innerlijke kracht en stabiliteit?

Verder kijken

Ervaringen die dit topic ondersteunen zijn:

You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly.” – Sam Keen

Je eigen bestaan kennen vanuit liefde

Bestaan er verschillende mate van het beseffen en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf ? En wanneer besef je dat iets of jezelf bestaat en wanneer ken je het? Hoe werkt het bewust worden en het bewust zijn, het bewustzijn?

Je dagelijkse leven

Het dagelijks leven kan als een film voorbij gaan, routine, afspraken, drukte; het moet allemaal in no time gedaan worden. Je zit in de bezigheid, in een eigen wereld. Vaak besef je dit niet, je doet je ‘ding’ en is iets wel of niet je ding. Je gaat mee met de dagelijkse toevalligheden en input van het moment. Tot….

De verandering

Er iets gebeurt, de situatie veranderd, je niet meer verder kunt, een ziekte je velt, je iemand verliest, je werk niet meer leuk is, je relaties vast loopt of terugkerende patronen je het gevoel geven je te beperken. Dit alles kan een gevoel van onmacht, vastzitten, frustratie als ook vermoeidheid en afwezigheid geven. Hierdoor wordt je nog niet bewust van een situatie, van jezelf en/of anderen.. Je probeert van alles, lezen, studeren, yoga, meditatie, seks, drugs, therapie, sporten, gezond leven en toch…uiteindelijk komt het weer op hetzelfde neer. Even werkt het…maar het raakt net niet de kern.

Vinden van antwoorden

Wel wil je uit de situatie die je niet prettig vind, wil je iemand terug of veranderen. De ellende is dat dit vaak niet (snel genoeg) lukt. Dan wordt je bewust van het feit dat de wereld anders in elkaar zit dan je zelf graag wil en/of dacht dat het was. Hierdoor kun je gaan vechten om het wel voor elkaar te krijgen, op zoek gaan, doorgaan met willen, terwijl de angst voor mislukken en falen toeneemt. Of je gaat bij de pakken neer zitten, neemt genoegen met minder. Waar schort het nu aan? Waar ligt de oplossing?

Leven vanuit je levensenergie

Ben je bewust van wat je doet en waaruit jij jouw keuzes maakt? Ben je eerlijk, echt, open, trouw aan jezelf? Sta je in contact en participeer je ook in je leven? Heb je de moed kwetsbaar te zijn, je pijn te onderzoeken als ook los te laten, je te verbinden en te ondernemen? Leef je vanuit je levensenergie, met passie en handel je ook vanuit je intenties? Precies!

Verder kijken

Ervaringen die dit topic ondersteunen zijn: