Organisatiebewustzijn

“Business and human endeavors are systems…we tend to focus on snapshots of isolated parts of the system. And wonder why our deepest problems never get solved.” – Peter M. Senge

– Organisatieprocessen kennen open en gesloten systemen, de creatieve dynamiek hiertussen bepaald het succes-

Verweven hiërarchie

De hersenen leren continu en onbewust te anticiperen op consequenties van acties op de activiteiten van de hersenen zelf, op de wereld en op andere mensen door drie voorspelbare loops: de innerlijke loop, de perceptie-actie loop en de zelf-andere (sociale cognitie) loop, die tezamen een in elkaar verweven hiërarchie vormen en die als voorwaarde dient voor bewustzijn.

Bewust of Onbewust

De meeste processen in de mind zijn onbewust en niet bereikbaar voor subjectief bewustzijn. Volgens Perlovsky (2012) hebben de mogelijkheden van de mind voor perceptie en cognitie betrekking op bottom-up en top-down signalen. Daarbij zijn de top-down signalen de conceptrepresentaties van een hoger niveau en de bottum-up signalen de concept-representaties van een lager niveau. Ze gaan van ‘vague tot crisp. Vage, verdeelde en onbewuste mentale representaties ontwikkelen zich tot brokstukken en bewuste percepties en cognities. Dit laatste is men zich bewust, de rest van het proces is onbewust.

Mechanismen

Het proces van de mechanismen ‘vague tot crisp’ en van onbewust naar bewust is het fundament voor creativiteit, zo zegt Perlovsky (2012). Hierdoor is creativiteit mogelijk in de verschillende stromingen, in redeneren en intuïtie, in personen en omgeving en op verschillende tijden en plaatsen.

Match

Het overeenkomen van de mechanismen vraagt een zekere match. De match van deze mechanismen is per persoon verschillend, omdat niet iedereen evenveel gewicht geeft aan dezelfde informatie. Eenieder stelt de eigen criteria op basis van de attributies die besloten liggen in de mechanismen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat in een gegeven situatie de ene persoon minder creatief is dan de ander.

Dynamisch functioneren van organisatie

De selectie in contexten, kan afhankelijk zijn van het feit dat iemand onbekend is met de situatie of zich angstig voelt en zich daardoor minder laat verrassen. Hoe groter de match is van het organisatiebewustzijn in mensen zelf en tussen mensen, hoe dynamischer organisaties kunnen functioneren.

 

 Kijk verder op