Vernieuwend,
uitgezocht en gemeten,
gewogen en bedacht,
toegepaste controle.

Stil, vanuit het niets,
was hét er
mindblowing
beleefd bewustzijn.

“Business and human endeavors are systems…we tend to focus on snapshots of isolated parts of the system. And wonder why our deepest problems never get solved.” – Peter M. Senge

– Organisatieprocessen kennen open en gesloten systemen, de creatieve dynamiek hiertussen bepaald het succes-

Verweven hiërarchie

De hersenen leren continu en onbewust te anticiperen op consequenties van acties op de activiteiten van de hersenen zelf, op de wereld en op andere mensen door drie voorspelbare loops: de innerlijke loop, de perceptie-actie loop en de zelf-andere (sociale cognitie) loop, die tezamen een in elkaar verweven hiërarchie vormen en die als voorwaarde dient voor bewustzijn.

Bewust of Onbewust

De meeste processen in de mind zijn onbewust en niet bereikbaar voor subjectief bewustzijn. Volgens Perlovsky (2012) hebben de mogelijkheden van de mind voor perceptie en cognitie betrekking op bottom-up en top-down signalen. Daarbij zijn de top-down signalen de conceptrepresentaties van een hoger niveau en de bottum-up signalen de concept-representaties van een lager niveau. Ze gaan van ‘vague tot crisp. Vage, verdeelde en onbewuste mentale representaties ontwikkelen zich tot brokstukken en bewuste percepties en cognities. Dit laatste is men zich bewust, de rest van het proces is onbewust.

Mechanismen

Het proces van de mechanismen ‘vague tot crisp’ en van onbewust naar bewust is het fundament voor creativiteit, zo zegt Perlovsky (2012). Hierdoor is creativiteit mogelijk in de verschillende stromingen, in redeneren en intuïtie, in personen en omgeving en op verschillende tijden en plaatsen.

Match

Het overeenkomen van de mechanismen vraagt een zekere match. De match van deze mechanismen is per persoon verschillend, omdat niet iedereen evenveel gewicht geeft aan dezelfde informatie. Eenieder stelt de eigen criteria op basis van de attributies die besloten liggen in de mechanismen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat in een gegeven situatie de ene persoon minder creatief is dan de ander.

Dynamisch functioneren van organisatie

De selectie in contexten, kan afhankelijk zijn van het feit dat iemand onbekend is met de situatie of zich angstig voelt en zich daardoor minder laat verrassen. Hoe groter de match is van het organisatiebewustzijn in mensen zelf en tussen mensen, hoe dynamischer organisaties kunnen functioneren.

 

 Kijk verder op

““Imagine an organization where the physical plant honors the mission, celebrates the employees, shares information, holds people accountable, shapes the outside world’s view and helps drive performance. That would be an organization which uses visual management.” –Stewart Liff

-Wat je kunt voorstellen kun je ook creëren –

Complex

De complexiteit zit in de menselijke mind en kan niet buiten de mind worden opgelost. Nien-Tsu Tuan and Tom Ryan (2002) noemen binnen de wetenschap twee stromingen. De eerste stroming gaat over de menselijke onbekwaamheid om dingen te begrijpen, omdat proporties onafhankelijk zijn van menselijke perceptie en gaat over het meten en berekenen van indicatoren aangaande complexiteit. Bijvoorbeeld complexe elementen (Bertalanffy, 1968), variëteiten (Beer, 1976) en situationele complexiteit (Warfield, 1994). De waarnemer moet worden beschouwd als een deel van het systeem om te kunnen omgaan met het echte probleem. Dit leidt tot de tweede stroming, de menselijke onbekwaamheid om de complexiteit van het menselijk denken te begrijpen: de intangible mind activiteiten.

Kennis

(Razzouk en Shute, 2012 ) Kennis wordt in veel gebieden gegenereerd en verzameld door actie (dat wil zeggen, door iets te doen en de resultaten te evalueren). Kennis wordt gebruikt om werk te produceren en het werk wordt geëvalueerd om kennis te produceren. Creatieve mensen hebben de neiging om op twee verschillende manieren te werken: hetzij als vinders, hetzij als makers (Owen, 2007). Vinders tonen hun creativiteit door middel van ontdekking. Ze worden gedreven om te begrijpen en om verklaringen te vinden voor fenomenen die nog niet goed begrepen worden. Makers zijn, volgens Owen, even creatief, maar ze zijn gedreven om dat wat zij weten te synthetiseren in nieuwe constructies, patronen, composities en concepten. De fundamentele procesverschillen tussen hoe vinders en makers denken en werken, hebben hun uitwerking op factoren die zich openbaren in verschillen tussen vakgebieden en de aard van het ontwerp denken.

 

Kijk verder op

Elk van de mens intra belichaamde dynamieken is verlengd door de intra belichaamde dynamieken van de andere mens, door middel van de inter belichaamde dynamieken van hun interacties”. Froese en Fuchs (2012)

Samenwerken begint door elkaar van harte te begrijpen.-

Bewegingen van het hart

Terwijl de zesde patriarch van het Chinese Boeddhisme, Hui Neng (638-713), in de provincie Kwangtung was, woonde hij een preek bij van de meester van een klooster. Tijdens de preek waaide de wind en bewoog de vlag. Twee monniken namen het fenomeen waar en er ontstond een discussie over metafysica. Monnik A observeerde: ‘De wind beweegt’, terwijl Monnik B beweerde ‘De vlag beweegt’.

begrijpen in organisatiesMonnik A beargumenteerde dat de vlag niet uit zichzelf zou bewegen als de wind er niet op zou blazen. Daarom is de oorzaak van het fenomeen de beweging van de wind. Echter, Monnik B beargumenteerde dat zonder de kwaliteit van mobiliteit van de vlag onder zulke omstandigheden, het helemaal niet bewogen zou hebben. Monnik B stelde Monnik A de vraag: ‘Waarom beweegt een steen niet onder zulke omstandigheden?’ Monnik B beantwoordde zijn eigen vraag met de beredenering dat de steen niet de kwaliteit van mobiliteit bezit in een winderige situatie; daarom blijft de steen stilliggen. Aan de ander kant, nam de vlag waar dat de omstandigheden voor zijn beweging zich ontwikkelde, dus wilde de vlag zelf bewegen. Dus, beweerde Monnik B, is de kwaliteit van de vlag de oorzaak van het fenomeen. Dus, ‘De vlag beweegt’, drong Monnik B aan. Niettemin, betoogde Monnik A verder, die niet bereid was toe te staan dat zijn punt weerlegd zou worden, dat ‘hoewel de steen nu stil bleef liggen, het zou bewegen als er een storm zou waaien.’ Monnik A stond erop dat de wind de oorzaak was van dit fenomeen, omdat zonder de wind de steen helemaal niet zou bewegen. Daarom, ‘De wind beweegt’, verklaarde Monnik A.

De discussie ging onophoudelijk verder en er werd geen resolutie bereikt. Langzaam maar zeker veranderde de discussie in een ruzie en geen van de monniken was bereid om zijn nederlaag toe te geven. Hui Neng hoorde hun discussie en zei: ‘Noch de wind, noch de vlag beweegt; jullie harten bewegen’. De discussie werd uiteindelijk beëindigd door tussenkomst van de zesde patriarch. De zesde patriarch adresseert niet het geschil over het bewegen van de wind of de vlag. Ook zegt hij niet of de realiteit afhankelijk of onafhankelijk is van de mind. In plaats daarvan geeft hij een uiteenzetting van de oorsprong van onze waarnemingsactiviteit – het begint in een menselijk hart. Hij suggereert ook dat de bron van problemen een waarnemingsactiviteit is die veroorzaakt wordt door onze ‘bewegingen van het hart’. (Tuan, Ryan 2002)

Voor begeleiding in het organiseren vanuit een hartsfrequentie:

 

Kijk verder op

De meeste gedachten zijn niet gegrond in persoonlijke ervaringen, maar in gereed gemaakte *heuristieken en vaste structuren. Taal verbrokkelt ons bewustzijn tot de vage en onbewuste staten van veel cognitieve modellen. Creatieve gedachten met nieuwe inhoud, die soms nooit in taal zijn uitgesproken, duiken op uit cognitieve representaties aan de grens van onbewust en bewust zijn. Deze creatieve representatie is de basis voor logica. Logica zelf is niet ingebed in ervaring en kan daardoor niet de basis zijn voor creativiteit. Dit vraagt inspanning van het denken over ervaringen, die van onbewust naar bewust bewegen (Perlovsky, 2012).

 

Een wereld van overleven

Beweging organisatiesReïficatie, het verstoffelijken van een begrip of concept, krijgt een belangrijke plaats in het proces denken. Oorschot (2006 ) zegt dat de mensen reïficeren uit een behoefte aan veiligheid, ook al lijkt het paradoxaal dat ze kunnen gaan lijden onder hun eigen ‘oplossing’. Het vasthouden aan structuur en de daarbij behorende heuristieken en taal zorgt voor een onbewust proces van overleven. Dit kan tot gevolg hebben dat de mens niet meer nadenkt, zijn eigen creatieve impuls volgt, maar in de eigen wereld blijft vertoeven. Een wereld van overleven.

Van authentiek naar ritueel

Beweging in de organisatieOorschot (2006) laten de keuze bestaan tussen het toelaten van de aanwezigheid van dynamiek of het laten verdwijnen in reïficatie. ‘Wij zien de verdwijning van variatie tijdens interacties als een directe consequentie van reïficerend gedrag. Op een bepaald moment verandert dat type gedrag in zijnde ritualistisch in plaats van authentiek.’

Inspelen op verandering

De context van een organisatie dwingt deze tot bewegen, tot verandering. Ondernemerschap, adaptieve, dynamische, innovatieve (HR)processen vragen om flexibiliteit en efficiëntie. Creativiteit, transparantie en grensoverschrijdend zorgen dat organisaties in beweging blijven, om aan te sluiten bij de veranderende en specifieke vragen van de klant en inspelen op de tijdgeest.

Voor grensoverschrijdende en verbindende begeleiding op maat:

Kijk verder op

*(Heuristiek: wetenschappelijke strategie om problemen systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken.)